Dokumenty potwierdzające znajomość języka

Zagraniczni kandydaci mogą podejmować na Politechnice Krakowskiej studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 1. ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. posiadają zaświadczenie określające znajomość języka polskiego odpowiadającą poziomowi B2 wydane przez jednostkę, której została przyznana Akredytacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), lub
 4. posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 5. ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 6. posiadają wydane przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia (MCK) PK zaświadczenie określające znajomość języka polskiego odpowiadającą poziomowi B2.
 7. Międzynarodowe Centrum Kształcenia wydaje zaświadczenie określające znajomość języka polskiego odpowiadająca poziomowi B2, zgodnie z następującymi zasadami:
 8. MCK organizuje egzaminy sprawdzające kompetencje językowe cudzoziemców – kandydatów na studia w języku polskim. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej (słuchanie, czytanie, część gramatyczno-leksykalna) oraz części ustnej (sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych). Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzyma zaświadczenie określające znajomość języka polskiego odpowiadającą poziomowi B2,
 9. egzamin przeprowadza się online, w czasie rzeczywistym, w obecności dwóch egzaminatorów,
 10. egzamin odbywa się pięć razy w roku: między 16 a 22 stycznia,  między 20 i 25 maja, między 23 i 30 czerwca, między 16 a 22 sierpnia i między 20 a 25 listopada, zgłoszenia do egzaminu są przyjmowane odpowiednio do 15 stycznia, do 15 maja, do 22 czerwca, do 15 sierpnia lub do 15 listopada, a zaświadczenia o wyniku egzaminu są wydawane do 24 stycznia, do 31 maja, do 5 lipca, do 24 sierpnia i do 30 listopada,
 11. opłatę w wysokości PLN 220 lub EUR 50, za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego i wydanie zaświadczenia, należy przelać na jeden z rachunków Politechniki Krakowskiej:
 12. PLN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 EUR: PL60 2490 0005 0000 4600 9706 6858 SWIFT: ALBPPLPW
 13. W tytule opłaty należy wpisać: MCK – J.POL EGZ – nazwisko, imię kandydata Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego jest zaksięgowanie opłaty na jednym z powyższych kont PK odpowiednio przed 16 stycznia, 23 czerwca lub 16 sierpnia.
 14. przed uiszczeniem opłaty, o której mowa w pkt 4, kandydat jest zobowiązany do wysłania wiadomości email do Działu Współpracy Międzynarodowej PK w celu poinformowania o zamiarze przystąpienia do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego w MCK PK.

Zagraniczni kandydaci mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli:
1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559)

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej lub nauczycielskiego kolegium języków obcych lub Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
 • wydany za granicą dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych z angielskim jako język wykładowy;
 • wydany za granicą dokument uznany za rownoważny świadectwu dojrzałości — ukończenie szkoły średniej z angielskim jako językiem wykładowym;
 • dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma);
 • dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate);
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;
 • dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
 • First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage — co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher,
  Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT);
 • International English Language Testing System IELTS — powyżej 6 pkt;
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co
  najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT)
  uzupeΠnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) — co najmniej 700 pkt;
 • European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL);
 • English for Speakers of Other Languages (ESOL) — First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International
  English for Speakers of Other Languages (IESOL) — poziom „Communicator”, poziom „Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing
  and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business — Stage B poziom „Communicator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C poziom „Mastery”; English for Business Communications (EBC) — Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) — Level 2;
 • London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level
  3 Certificate in ESOL International);
 • London Chamber of Commerce and Industry (LCCI): English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4 — certyfikaty wydawane przez London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board;
 • London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for
  Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) — English for Tourism Level 2
  — poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass with Distinction”;
 • B2 Certificate in English — advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes — advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1

lub
2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub
3) posiadają wydane przez Studium Języków Obcych (SJO) PK zaświadczenie określające znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi B2.

Studium Języków Obcych wydaje zaświadczenie określające znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi B2, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. SJO organizuje egzaminy sprawdzające kompetencje językowe cudzoziemców – kandydatów na studia w języku angielskim. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej (słuchanie, czytanie, część gramatyczno-leksykalna) oraz części ustnej (sprawdzenie umiejętności komunikacyjnych). Po zdaniu egzaminu, kandydat otrzyma zaświadczenie określające znajomość języka angielskiego odpowiadającą poziomowi B2,
 2. egzamin przeprowadza się online, w czasie rzeczywistym, w obecności dwóch egzaminatorów,
 3. egzamin odbywa się pięć razy w roku: między 16 a 22 stycznia,  między 20 i 25 maja, między 23 i 30 czerwca, między 16 a 22 sierpnia i między 20 a 25 listopada, zgłoszenia do egzaminu są przyjmowane odpowiednio do 15 stycznia, do 15 maja, do 22 czerwca, do 15 sierpnia lub do 15 listopada, a zaświadczenia o wyniku egzaminu są wydawane do 24 stycznia, do 31 maja, do 5 lipca, do 24 sierpnia i do 30 listopada,
 4. opłatę w wysokości PLN 220 lub EUR 50, za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego i wydanie zaświadczenia, należy przelać na jeden z rachunków Politechniki Krakowskiej:
  PLN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
  EUR: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146 SWIFT: ALBPPLPW
  W tytule opłaty należy wpisać: SJO – J.ANG EGZ – nazwisko, imię kandydata.
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego jest zaksięgowanie opłaty na jednym z powyższych kont PK odpowiednio przed 16 stycznia, 23 czerwca lub 16 sierpnia.
 5. przed uiszczeniem opłaty, o której mowa w pkt 4, kandydat jest zobowiązany do wysłania wiadomości email do Działu Współpracy Międzynarodowej PK w celu poinformowania o zamiarze przystąpienia do egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego w SJO PK.
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony