Informacje dla kandydatów

Zapoznaj się z zasadami podejmowania i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz załącznikiem.

Rekrutacja jest prowadzona w poniższych terminach, aczkolwiek kandydaci, których legalny pobyt na terytorium Polski wymaga posiadania wizy, powinni złożyć aplikację na studia odpowiednio wcześnie.

Więcej informacji na temat procedury otrzymania wizy, Karty Polaka, etc. można znaleźć na stronie: https://www.migrant.info.pl/pl/

TERMIN SKŁADANIA KOMPLETNYCH DOKUMENTÓW

na studia rozpoczynające się w październiku:

Wydział Informatyki i Telekomunikacji: kierunek Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), Matematyka i Matematyka stosowana studia stacjonarne I stopnia: 1 maj – 23 czerwiec do godziny 15:00

Wydział Mechaniczny: kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego studia stacjonarne: 1 maj – 11 lipiec

Pozostałe Wydziały i kierunki: 1 maj – 31 lipiec

na studia rozpoczynające się w lutym – 15 październik – 5 luty

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE REKRUTACJI

Anna Dębska adebska@pk.edu.pl+48 12 628 30 44 – kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej;

Kinga Nałęcz – Nieniewska kinga.nalecz-nieniewska@pk.edu.pl+48 12 628 29 19 – kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydział Mechaniczny;

Agnieszka Piekarz agnieszka.piekarz@pk.edu.pl+48 12 628 20 09 – kandydaci zainteresowani podjęciem studiów na następujących wydziałach PK: Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji.

JAK APLIKOWAĆ? – ZOBACZ INSTRUKCJĘ KROK PO KROKU

Procedury i formularze aplikacyjne

Stopień
Studia w języku polskim
Studia w języku angielskim
I stopień
II stopień

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej oraz z treścią umów z cudzoziemcami. Pliki są dostępne tutaj.

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW NA STUDIACH STACJONARNYCH W JĘZYKU POLSKIM

Zgodnie z art. 324 ust 2. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668) opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

  1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Oferta stypendialna znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

OPŁATY ZA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

I i II stopień – Studia w języku polskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

Wydział
Studia stacjonarne I i II stopnia
Studia niestacjonarne I i II stopnia
Wydział Architektury
4000
4000
Wydział Inżynierii Lądowej
2000
2000
pozostałe Wydziały
2000
2000

I i II stopień – Studia w języku angielskim/ ceny za rok studiów podane w Euro 

Wydział
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Wydział Architektury
5000
5000
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
nie dotyczy
5000
Wydział Mechaniczny
3500
3500
Wydział Inżynierii Lądowej
3000
3000
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
nie dotyczy
3000
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
nie dotyczy
3300

Kursy przygotowawcze i językowe oferuje Międzynarodowe Centrum Kształcenia

DANE DO PRZELEWÓW DLA OPŁAT REKRUTACYJNYCH I OPŁAT ZA STUDIA

Indywidualne konto w EUR jest generowane automatycznie dla każdego kandydata nie posiadającego polskiego obywatelstwa po zakończeniu procesu rejestracji online. Znajduje się ono na ostatniej stronie formularza aplikacyjnego, a także w profilu kandydata w Wirtualnym Dziekanacie. Kandydat, a później student uiszcza wymaganą opłatę na swoje indywidualne konto. Dodatkowo konto indywidualne jest również podane w umowie podpisywanej z Politechniką Krakowską (PK) we właściwym dziekanacie na początku studiów w PK.

Poniżej znajduje się konto główne Politechniki Krakowskiej w EUR, jeśli z jakichś powodów dokonanie wpłaty na konto indywidualne jest niemożliwe.

Nazwa odbiorcy: POLITECHNIKA KRAKOWSKA / CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Adres/Address: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków, Polska / Poland
Informacje dotyczące konta bankowego: Alior Bank S.A., ul. Kielecka 2, 31-526, Kraków, Polska / Poland
SWIFT: ALBPPLPW
Konto w euro/Account in Euro: IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146
Tytuł przelewu międzynarodowego: skrót literowy nazwy wydziału + imię i nazwisko kandydata/studenta (wersja zgodna z zapisem w paszporcie)
Title of international money transfer: short name of CUT Faculty + candidate’s / student’s name and surname (as in passport)

Skróty nazw wydziałów PK / Short names of CUT Faculties
Wydział Architektury / Faculty of Architecture – WA
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej/Faculty of Chemical Engineering and Technology – WIiTCh
Wydział Inżynierii Lądowej/Faculty of Civil Engineering– WIL
Wydział Informatyki i Telekomunikacji/Faculty of Computer Science and Telecommunications– WIiT
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej/Faculty of Elecrical and Computer Engineering – WIEiK
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki/Faculty of Environmental and Power Engineering –WIŚiE
Wydział Mechaniczny/Faculty of Mechanical Engineering – WM
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki/Faculty of Materials Engineering and Physics –WIMiF

KALENDARZ AKADEMICKI 2023/2024 oraz 2024/2025

ZAKWATEROWANIE*

Studenci Politechniki mogą zarezerwować miejsce w jednym ze domów studenckich Politechniki Krakowskiej. Dostępne są miejsca w pokojach jedno lub dwuosobowych. Pokoje posiadają wspólną łazienkę i kuchnię. Miejsce w pokoju kosztuje 500 – 800 PLN (w zależności od standardu pokoju i domu studenckiego). Aby zarezerwować miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić odpowiednią sekcję w formularzu aplikacyjnym.

* W związku z dużą liczbą osób zainteresowanych zakwaterowaniem w domach studenckich, Politechnika Krakowska nie może zagwarantować miejsc. Są one przydzielane na zasadzie kolejności zgłoszeń.

MAPA KAMPUSU

WIRTUALNY SPACER PO POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

TRANSPORT PUBLICZNY W KRAKOWIE

KONTAKT

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Warszawska 24,
Budynek „Galeria GIL”, pokój nr 207, piętro 2

Numery telefonu:
+48 12 628 30 44
+48 12 628 20 09
+48 12 628 29 19

Godziny przyjęć stron: 10:00-13:00

Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony